۷

نوروز 5 -- به جای ِ عید نوروز ، ز ِ ما ، عید دیگری در خواست

tafakkor.wordpress.com – // نوروز 5 // .. / نوروز در کشاکش ِ دوران ، نوروز نو به ماند و نوید / هرچند ملای شهر ، سخن های بد برآن به درید / صحرا و باغ و کوه و دشت و بته و درخت و گیاه / در پیشواز و خوش آمد ِ نوروز ، صحنه ها درچید / . / ایران به چهارشنبه ، آخر ِ سال ، آتش به پا به نمود / آنسان به پریدن از بته یه آتش ، نغمه ای به سرود / داد ، زردی به آتش و سرخی ز ِ آن طلب به نمود / چهارشنبه سوری را آخوند ، دشمن ِ خدا به نمود / . / به جای ِ عید نوروز ، ز ِ ما ، عید دیگری در خواست / سخن به بزرگی ز ِ عید ِ دیگری گفت ، نه به راست / سیاهی ز ِ دین ِ خود ، سفید وانمود ، چون ماست / به ضد ِ بشر ، رهنمون داد و گفت ، اینست ره ِ راست / . / نوروز ، شادی یه زمین و زمان ، ز ِ رفت ِ سرما شد / ز ِ شاخ ِخشک ، جوانه برون زد ، شکوفه را امید / ز ِ خاک ِ یخ زده و برف ِ طولانی ، کنون شدست آن آب / زمین نفس ِ تازه کشید و ز ِ خاک ، سبزه و لاله دمید / . / سال آمده نو ، دید است و بازدیده های آشنایان ، باز / نقل و آجیل و شیرینی ، پرتقال و سیب ِ آن ، صحنه ساز / سبزی و سنجد و سرکه ، سیر است و سماق و سمنو / شور و شوق عید است و هفت سین و ، سال شود آغاز / سوز ادامه...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : chichi iranmelli 13 Sikhunak ستاره ariya7 سمک

دیدگاه ها