۸

دخالت سازمان ملل لازم است - لیبی

tafakkor.wordpress.com – دخالت سازمان ملل لازم است .. در کشور لیبی ، شخصی بیش از چهل سال بر کشور حکومت می کرد. در این سالهای دراز ، این رهبر برای کشورش چه کار کرده است؟ هرجور که خواسته به میل خود زندگی کرده ، مخالفان را به نوعی سرکوب کرده و آن ها را در زندان های تاریک و مرطوب نگهداشته و خودش در قصر های مختلف اقامت داشته است. در قصر های مجلل و باشکوه و با خدمتکار های زن و مرد ، اتومبیل های لوکس و مختلف ، هواپیمای اختصاصی دولتی و … زندگی کرده است. . او و افراد گروهش ، به عنوان خدمتگزاران مردم و برای اداره امور کشور در این مقام باید در فراهم کردن وسایل رفاه مردم می کوشیدند. حالا که بعد از این همه سال عده ای از مردم از سبک ِ زندگی یه خود اظهار ناراحتی می کنند و به روش اداره کشور توسط او اعتراض می کنند ، از فقر ، بیکاری و بی عدالتی شکایت می کنند . این رهبر ، دستور می دهد هواپیماهای جنگی به مردم حمله و تیر اندازی کنند ، که چرا به روش من یا خود من اعتراض دارید و آنها را مانند افراد بیگانه و کشور دشمن به حساب آورده و دستور می دهد به آنها تیراندازی کنند. . آیا او چه حقی دارد که نسبت به مردم ِ کشورش چنین کاری را به کند؟ از اموال و سرمایه های آن کشور که به همه مردم تعلق دارد ، او بیش از حق خودش برداشته است. مردم در فقر و تنگدستی به سر می برند و او در قصر های مختلف با ماشین های مختلف و محافظ و راننده و کلفت و نوکر اینور و آنور می رَوَد. او از کجا چنین امتیازی را بر این مردم به دست آورده است؟ او که خدمتگزار ِ این مردم است و رابط بین مردم ِ کشورش با مردم ِ دیگر در جهان است و به عنوان ِ مدیری است برای بهبود زندگی یه مردم کشورش . حالا این مدیر در کار خود سستی کرده و مردم از او ناراضی هستند. او باید با عرض معذرت از قدرت کناره گیری کند و شاید برای ِ اشتباهاتی که کرده است ، مورد ِ سئوال قرار به گیرد. . در حال ِ حاضر او از نیروهای مسلح کشور استفاده نابجا می کند . ارتشی که بودجه و مخارجشان از حق و حقوق ِ مردم ِ آن کشور تامین می شود ، همان مردمی که از مالیات آنها و یا سهم نفت شان این ارتش پا بر جا هست ، با این ارتش با هواپیما و تانک و مسلسل به همان مردم تیراندازی می کند ، که چرا نمی خواهید در این مقام باقی به مانم و نمی گذارید حق شما را برای خودم و خانواده ام مصرف کنم ؟ ادامه...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها