۱۲

چهارشنبه سوری امسال را چهارشنبه ســـــــــــوزززی نظام ظلم و ضحاک کنیم !

siavashnameh.blogspot.com – چهارشنبه سوری امسال را به >>چهارشنبه سوزی<< نظام ظلم و ضحاک مبدل کنیم ! هموطن در هر کوی و برزن چهارشنبه سوری امسال را به چهارشنبه سوزی نظام کثیف و خونخوار استبداد اسلامی تبدیل کنیم ! نظامی که با وعدۀ آزادی از راه رسید و نگاه میلیونها ایرانی را با شعبده به ماه دوخت ! ... تا با فریب و دسیسه و دروغ و تقیه سیاسی بر سر کار آمد ... با کشتار و اعدام ، تجاوز و شکنجه و شلاق ، تواب سازی و اعتراف گیری قدرت گرفت ، جنگ را نعمت الهی بر بقای خود دانست ، از ترور و آدمکشی و قتل زنجیره ها ساخت ... و دارها بر افراشت و گویی از خون هزاران زن و مرد و پیر و جوان در خاک خفته هنوز سیراب نشده ... نظامی که سلامت و خنده و شادی و نشاط و عشق را بر مردم حرام کرد و ربود و گریه و شیون و زجه و ناله و فریاد را چون گرد سیاه مرگ و نکبت و نیستی بر این دیار پاشید ... خرد را به مسلخ خرافه ... تعقل را به مسلخ تحجر... عدالت را به مسلخ "مصلحت" ... اندیشه را به مسلخ عبودیت ...انتخاب را به مسلخ تحمیل برد ... و آزادی را در پای تمکین ذبح کرد ... بر جهل و فقر و وحشت و نا امیدی حکم راند ... قلمها بشکست و زبانها و نفسها برید ... زنان را در اسارت عصر توحش و تحجر در خویش سنگسار و در چنگال تباهی و تبعیض گرفتار و ... انسانها را نه بر مبنای رنگ پوست که بر تفاوت باور و دین و اعتقادشان از خود فرو دست تر و پست تر انگاشت ... از مرزهای پهناور سرزمینمان و ملتی بزرگ ... زندانی به کوچکی خفقان ساخت ... و زندگی و امروز و فردای ما را چونان جهنم موعود ... سرمایۀ دنیا و پس از مرگ و آخرت خود کرد! ... در غفلت و سکوت و سکون و بی تفاوتی ما ریشه زد ...و درتاریکی توهم و ترس و نا امیدی ما گردن کشید ... و تنها با باور و همت من و تو ریشه کن خواهد شد ... دست به دست هم بدهیم ... خود را و یکدیگر را باورکنیم ... و در هر کوی و برزن این سرزمین کهن چهارشنبه سوری امسال را چهارشنبه سوزی نظام ظلم و ضحاک کنیم ! ادامه...
تصویری از mohaghegh
ارسال شده توسط mohaghegh حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها