۱۱

اگر براي من آب نداشته باشد، براي تو نان که دارد

kanooneiranian.blogspot.com – ميرزا آقاسي صدراعظم محمد شاه قاجار در برنامه خود دو موضوع توپ ريزي و حفر قنوات را در صدر مسايل قرار داده بود. افزايش توپ را موجب تقويت ارتش و حفر قنوات را عامل اصلي توسعه کشاورزي مي دانست. هر وقت فراغتي پيدا مي کرد به سراغ مقنيان مي رفت و آنها را در حفر چاه و قنات تشويق و ترغيب مي کرد. اگر چه ملا قربانعلي بيدل و يا بقولي يغماي جندقي، در وصف حاج ميرزا آقاسي چنين سروده است: نگذاشت براي شاه حاجي درمي شد صرف قنات و توپ، هر بيش و کمي نه مزرع دوست را از آن آب نمي نه لشکر حضم را از آن توپ غمي ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها