۷

هموطن مسلمانم، اجازه بده به تو با ذکر آزمایشی ساده، نشان دهم چگونه این دین تو را مسلمان کرده است

gomnamian.blogspot.com – چگونه اسلام ( و دیگر ادیان) رشد کرده اند و چون بختک ، بر سینه جامعه جهانی ، چمبره زده است ؟! چرا اسلام ، علی رغم اینکه به صورت مشخصی ، ناقض ساده ترین اصول اخلاقی و انسانی است، توانسته همچنان زنده بماند؟/شما می توانید دلیل زنده ماندن اسلام را در این آزمایش علمی ، ببیند./حال هموطن مسلمانم، کمی بیاندیش، آیا این رفتار برای تو آشنا نیست؟ بسیاری از ما مسلمان به دنیا آمده ایم، به یک دین خرافی (که در آن برده داری و سنگسار است) از همان بدو تولد احترام گذاشته ایم ، و هر گاه خواسته ایم درباره آن دین خرافی شک کنیم، از طرف دیگر اعضا جامعه بشدت مورد آزار قرار گرفته ایم. کسی جرات نمی کند که بپرسد، چرا ما باید به اسلام (که اینجا همان نردبان است) احترام بگذاریم ؟! این روند صدها سال است که ادامه داشته است و به این شکل اسلام ، توانسته زنده بماند و ادامه حیات دهد. هموطنم، یادت باشد که اسلام، برای کسانی که درباره اش شک کنند، مجازات مرگ در نظر گرفته است (اتهام ارتداد)، لذا به همین دلیل هنوز از جامعه محو نشده است و اینگونه ما بدلیل فشار جامعه ، مسلمان می شویم. گذر کردن از تابوهای احمقانه ای که در اثر کتک زدن دیگران به وجود آمده ، جرات می خواهد و شجاعت، اما تلاش برای شکستن این تابوها صدمرتبه بیشتر شجاعت می طلبد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : gomnamian hamseda iranmelli bijan62 fozul سمک sepanta

دیدگاه ها