۵

وطن شعراز استاد مصطفی بادکوبه ای

youtube.com – شعراز استاد مصطفی بادکوبه ای صدا و دکلمه از مهران مهدوی وقتی تو میگویی وطن تنظیم ویدئو از آرشان ادامه...
تصویری از arshan
ارسال شده توسط arshan حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 Arash iranmelli arshan

دیدگاه ها