۶

قران این باربه دست یک بانوی ایرانی به آتش کشیده شد

youtube.com – این آخوند ها هستند که خشم مردم ایران را نسبت به قران و دین کردند ادامه...
تصویری از arshan
ارسال شده توسط arshan حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : ariya7 punishment Arash Roobah iranmelli arshan

دیدگاه ها