۷

خامنه ای! به هوش باش که جنس آزادی خواهان ایران متفاوت از هاشمی است!

gomnamian.blogspot.com – دلیل ساده است، خامنه ای می خواهد به همه بگوید، زمانی که من با هاشمی رفسنجانی، کسی که مرا رهبر ایران کرده است، در ملا عام چنین می کنم، شما آزادی خواهان ایران ، حواستان جمع باشد که با شما در خفا هزار برابر بدتر از این خواهم کرد. در واقع ، به غیر از نکته بالا انتشار چنین ویدیوهایی برای خامنه ای چندان امتیازی نمی آورد، چه آنکه رفسنجانی چون موش به سوراخ خزیده است و قدرت دیگری ندارد. اما خامنه ای باز نیز اشتباه کرده است، به مانند همیشه دیکتاتور ها احمق هستند. خامنه ای ابله تصور می کند جنس آزادی خواهان ایران ، به مانند هاشمی رفسنجانی است، که نگران رو شدن پرونده های فساد مالی اطرافیان و خودش باشد، یا نگران جان خودش باشد. خامنه ای احمق ، آگاه نیست که آزادی خواهان ایران به مانند محمد مختاری و شبنم سهرابی و سهراب اعرابی هستند. آنها از مرگ نمی هراسند، ایرانیان آزادی خواه ایران، آماده همه نوع هزینه ای برای سرنگونی خامنه ای هستند و این را در عمل ثابت کرده اند ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gomnamian Sikhunak ariya7 Arash fozul iranmelli

دیدگاه ها