۱۹

قران را بهتر بشناسیم!

5char.blogspot.com – آیا زن و مرد از دیدگاه الله با هم برابرند؟آیا نادان شمردن زنان و نزدیکی با کنیزکی در صورت ند اشتن چهار زن خود بزرگترین توهین به زنان نیست؟آیا مزرعه شمردن زنان و کتک زدن آنها بیشتر شبیه تراوشات فکری یک بیمار روانی نیست؟ آیا از دیدگاه الله نامسلمانان انسان محسوب میسوند و پروانه زندگی روی زمین را دارند؟ در کجای دنیا و در کدام سرزمین عدالت با سر بریدن نا مسلمانان تعریف شده؟ ایا این همان سخن خداوند جان و خرد ایرانیان است؟یا موجودی انتقام جو درنده خو؟آیا فتنه از خود الله نیست که میگوید اوست که مخواسته گنهکاران هدایت شوند سپس با خشمی جنون امیز انان را به خاطر هدایت نشدن شکنجه میکند؟مکر و حیله از ناتوانی و فرومایگی در برابر نیروی برتر است ولی آیا افریننده کائنات انقدر فرومایه است که نیازمند مکر و حیله باشد؟ آیا الله که انقدر از کشتارو شکنجه وانتقام ونیستی ونابودی میگوید کوچکترین سفارشی به کار وکوشش سازندگی مهر ورزی وخرد ورزی میکند؟آیا مهارت الله در شکنجه و کشتار اززبردست ترین و بیرحمترنی شکنجه گران بیشتر نیست؟آیا گفتار و کردار الله بیشتر شبیه ان اهریمن نیست که در فرهنگ ایرانی ازآن هشدار شده است؟ جواب پرسش ها! در ویدیو و ایات قران! که در آن به تصویر کشیده شده است از گفتار زنده یاد آله دال فک: ایرانی باید اسلام و مسلمانی را با فرهنگ دیر پایش برابر کند و در ترازوی خرد بسنجد اگر اگاهانه دریافت که ایین بیابانگردان تازی بر آیین و فرهنگ کهن او برتری داشت انگاه با چشمان باز ان را بپزیرد و اگر جز این بود انرا اگاهانه و دلیرانه به بیابان های تازیان برگرداند و به کهن ایین سر افراز و درخشان و جهانگیر نیاکانش رو ی اورد که همان گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک است ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها