۱۱

سپهر سیاسی فردای ایران: روشن یا تار؟!

parsdailynews.com – آنچه امروز در ایران می گذرد، شاید برای خیلی ها باور کردنی نباشد. به ویژه کسانی که سال هاست خواسته یا ناخواسته در این سرزمین نبوده اند. چراغ سبزی که در اوج سرخوردگی مردم درون و برون ایران و نیز منطقه ی تاریک و آرام خاورمیانه، چشمک زدن گرفت و نور آن همه را –حتا آنها که از "رنگ سبز" بدشان می آمد، اما بخاطر جنبش سبز، سبز شدند!- فرا گرفت، کورسویی بود که به یک باره درخشیدن گرفت. آن زمان بسیاری امیدوار شدند که این حرکت راهی به سوی سرنگونی حکومت اسلامی و دستیازی به آزادی و برابری باشد.و حالا برای خیلی ها شگفت انگیز است که طوفان جنبش آزادی خواهی که در اوج آرامش خاورمیانه، از ایران آغاز شد، کارکردش بیداری کشورهای دیکتاتورزده ی منطقه بوده است!کی از دوستانم که اینک در خارج از کشور می زیید، چند روز پیش از پشت تارهای فضای مجازی، پرسان بود که "چرا در ایرانی که مقدمه ی خیزش بود، اینک در بل بشوی جهان پیرامون ایران، خبری نمی شود؟"راستش، بهتر آن دیدم که به عنوان یک ایرانی که در درون ایران، در معرض اتفاقات دو سال گذشته بود، بجای تحلیل های کلیشه ای سیاسی سهل ممتنع و آشکار و همه فهم، کمی به لایه های درونی ایران و وجود ایرانیان نفوذ کنم و تصویری از فردای ایران را با هم تجسم کنیم.آری، دیگر همگان می دانند که جنبش مزین به رنگ سبز، تناقض نامه ای زمخت و ناجوش با خواست های سی و دو سال سرکوب شده ی مردم ایران است. همه ی گردهمایی ها از چند ماه پس از انتخابات و شعارهای ملی گرایانه، آزادی خواهانه، دیکتاتورستیزانه و ضد کلیت حکومت، گویای این ناهمگونی بین جنبش نو زاده و خواست های مردم بود. حتا اگر سران اصلاحات مدعی شوند که برخی در خیابان ها "ساختارها را حفظ کردند" و با شعارهای مذهبی یا در حمایت از سران سبز، با این جنبش... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها