۷

جعبه بیسکویت

ayeneh50.blogspot.com – روزی دوستی که قصد سفر داشت به علت تاخیر پروازش مجبور شد که چند ساعتی را در فرودگاه به انتظار بماند. در این فاصله از فروشگاه فرودگاه یک روزنامه و یک جعبه بیسکویت خرید و روی یک نیمکت نشست و شروع به خواندن روزنامه کرد. به یکباره متوجه شد که مردی که کمی آنطرف تر روی نیمکت نشسته، یک بیسکویت از جعبه بیسکویتی که میانشان بود برداشت. دوستم به روی خودش نیاورد، زیرا نمیخواست در فرودگاه سروصدا و یا مشکلی ایجاد شود. به مدت نسبتاً طولانی به روی نیمکت نشسته بود و مطالعه میکرد و بیسکویت میخورد. هربار که او یک بیسکویت از جعبه برمیداشت، آن مرد هم یک بیسکویت برمیداشت. این مسئله باعث عصبانیت دوستم شده بود، ولی سعی میکرد که خودش را کنترل کند و دلداری بدهد که اشکالی ندارد. ولی خیلی فکرش درگیر این مسئله و دزدی علنی آن مرد شده بود که چگونه با پررویی از جعبه بیسکویت برمیدارد. ادامه...
تصویری از Ayeneh
ارسال شده توسط Ayeneh حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : Ayeneh 13 Shahab iranmelli iforwardit ariya7 fozul

دیدگاه ها