۱۰

دیروز، حقوقم را ندادند گرسنه ماندم فردا، کاری که نخواهم داشت

5char.blogspot.com – دیروز، حقوقم را ندادند گرسنه ماندم فردا، کاری که نخواهم داشت می‌میرم ...کارخانه تعطیل است کارگرها بسیار مزدوران خشمگین می‌آیند و سهمگین می‌گذرند از کارخانه تعطیلی می‌ماند و خاطره‌ی کار (2) امروز، روز کارگر است می‌خندیم دربند راه می‌رویم راه راه آهن در برابرمان یکی را کشته‌اند دیگری گم شده است من شعر می‌گویم! دست‌ها بسته‌اند روز جهانی کارگرعزای سرمایه‌داران جهان استفعلاً که متحد می‌شوند ... (3) فردا، آرزویی خواهد بوددر یاد که می‌ماند رنج آرزوهای ما که گرسنه بودیم، دیروز امروز که فریادفردا که نخواهیم بود باکی نیستجز این قیود کهنه زنجیرهای بردگی چیزی برای از دست دادن نمانده است فریاد می‌شویم فریاد می‌شوند فردا خجسته باد... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها