۶

آقای دکتر خزعلی، قهرمان نسرین ستوده است، نه شما ! / آشفته بازاری است که همه مدعی قهرمانی شده اند!

gomnamian.blogspot.com – ایشان سپس به فشارهای اقتصادیی که وزارت اطلاعات بر ایشان وارد کرده است، پرداخته اند که گویا اجازه فروش کتاب به ایشان نمی دهند. عجیب دوره و زمانه ای شده است، در عجبم، کسانی که خود متهم اصلی وضع کنونی هستند، بیش از همه مدعی هستند. در جواب دکتر خزعلی ، فقط دو جمله را می نویسم ، که البته بیش از این نیز بی حرمتی به قلم است. یک- آقای دکتر خزعلی، قبول که وزارت اطلاعات شما را زیر فشار اقتصادی گذاشته است، اما فکر کنم هنوز سود انتشار ((هویت))، برای شما باقی مانده است و از نظر مالی آنچنان تحت فشار نیستید ! ننگ انتشار این کتاب و توهین به فرهنگ مردم ایران و فرهیختگان ایرانی، تا ابد با شما است. دو- آقای دکتر خزعلی، علت عدم دستگیری شما توسط وزارت اطلاعات، ترس آنها از قهرمان شدن شما نیست. بلکه قدرت و اعتبار و نفوذ پدر شما است که رضایت به زندانی شدن طولانی مدت شما ندارد. وگرنه هزاران هزار نفر انسان آزاده در زندان هستند و وزارت اطلاعات ، ابایی از قهرمان شدن آنها نداشته است. لطفا از اسم عنوان قهرمانی سو استفاده نفرمایید. آقای دکتر خزعلی ، اگر قرار به قهرمانی باشد، قهرمان نسرین ستوده است که در زندان شرافت و انسانیت را معنا کرده است، نه شمایی که اعتبارت را از فرزندی ییک از خونخوار ترین آخوندهای ایرانی گرفته ای. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ariya7 iranmelli keshawarz Baker

دیدگاه ها