۷

فاوست: نمایش روح پویای انسان

radiozamaneh.com – کلیسا فاوست را کافر و مرتد می دانست. البته در این مورد انتظارقضاوت دیگری هم از کلیسای قرون وسطی نمی‌رود. کلیسا هرگونه تفکر و آزمون آزاد خارج از آموزه‌های کلیسا را نهی می‌کرد و به شیطان نسبت می‌داد و «مجرم» را تعقیب و به شدت مجازات می‌کرد. علم و دانش اصولاً شیطانی تلقی می‌شد و فعالیت دانشمندان برای شناخت رموز جهان دخالت در امور خفیه و موجب تکفیر بود. محاکمه‌ی گالیله در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا نمونه‌ی روشنی از محیط اختناق و خفقان کلیسا در قرون وسطی‌ست...داستان فاوست فصلی از مبارزه و تکاپوی انسان در جست‌وجوی زندگی، آگاهی و آزادی است. همان‌گونه که پرومته آتش را از خدایان دزدید، فاوست نیز در پی یافتن حقیقت خطر کرد، با سنت‌ها درافتاد و به کلیسا و آموزه‌هایش پشت کرد و به شیطان متوسل شد. توسل به شیطان نوعی نه گفتن به حکومت خدا بود. این تکاپو در گیر‌ و دار نبرد دیرینه و دائمی نور و ظلمت، و خیر و شر صورت می‌گیرد و عطش سیری‌ناپذیر انسان برای دانایی و آزادی را باز‌می‌تابند... ادامه...
تصویری از keshawarz
ارسال شده توسط keshawarz حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها