۴

جریان فرهنگی ادبی-همواره از ایران به عثمانی

taqiehh.wordpress.com – این پیکره تصویر یکی از هزاران کتیبه شعر نگاشته شده در خیابانها و سراها و کاخ های بر جای مانده از خلفای عثمانی است و نشان گر زبان نوشتاری آن زمان…زبانی که به ذلیل تغییر دبیره و خط ،اینک خود شهروندان ترکیه ای از فهم آن عاجزند و آکنده از واژه های فارسی…به راحتی هر فارسی زبانی قادر است بخش بزرگی از این نگاشته ها را دریابد …این یکی شعری است در وصف سلطان احمد عثمانی و بر یکی از دیوار های کاخ توپقاپی استانبول نوشته شده است و اتفاقا خط نگاشته شده نیز نستعلیق است. و غالب این اشعار تذهیب یا زرنگاری می شده اند تا هم دوام بیشتری داشته باشند و هم درخشان و زیباتر جلوه گر شوند..نستعلیق ، خطی است که میر علی تبریزی ،خوشنویس آذربایجانی ان را اختراع نمود و به دنبال اشغال تبریز از سوی عثمانی ها در زمان سلیم و سلیمان قانونی صدها، هنرمند و معمار و سنگ تراش و تذهیب کار ایرانی از تبریز به استانبول کوچانده شدند تا اثار هنری شان زینت بخش سراها و کاخ های استانبول باشد و بر این نکته پافشاری کند که بردار جریان فرهنگی در چند سده گذشته همواره از ایران، به عثمانی و ترکیه به شیوه ای کاملا غالب در جریان بوده و برای عکس آن هیچ ادله ای وجود نداشته و ندارد…در زمان اشغال ایران از سوی عثمانی ها پس از یورش سلیم خون ریز و سلیمان قانونی ،هیچ اثری هنری آفریده نشد…و تنها میراث آن اشغال گری ها ویرانی آذربایجان و به یغما رفتن استادکاران و میراث هنری ایران بود ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : 13 ariya7 shadow391 iranmelli

دیدگاه ها