۴

دانلود کتاب فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و تصرف ایران توسط قبایل عرب(دکتر امیر حسین خنجی)

irantarikh.com – در این کتاب، پس از نگاهی بە اوضاع سیاسی ایران در آستانۀ حملۀ عرب، اسباب و علل شکست فادسیه و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی را پی‌گیری خواهیم کرد، فتوحات عرب در ایران و افتادن ایران به دست عربها را در رخدادهای پس از قادسیه تا پایان سدۀ نخست هجری دنبال خواهیم کرد، و خواهیم دید که ایرانیان چندین دهه در برابر عربها مقاومتهای جانانه از خود نشان دادند و مردم هر نقطه از ایران زمین کوشیدند که از هویت تاریخی خودشان در برابر عربها دفاع کنند. پی‌آمدهای تسخیر ایران توسط عرب نیز از موضوعات این کتاب است که با استفاده از منابع دست اول عربی مطالعه خواهیم کرد. چند گفتار از این کتاب پیش از این در وبگاه ایران تاریخ منتشر شده است، و اکنون متن کامل کتاب را با نگارش نوین و افزوده هائی در اختیار تژوهشگران تاریخ ایران قرار داده می‌شود. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۹ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : iran00 Bayaniye iranmelli shadow391

دیدگاه ها