۴

صحبت بر سر انتخاب امیر ارجمند به عنوان سخنگوی رسمی “شورای هماهنگی راه سبز امید”

maropele.wordpress.com – تلوزیون رسا مصاحبه ای را با امیر ارجمند مشاور ارشد مهندس میر حیسن موسوی ترتیب داد. بخشی از متن پیاده شده مصاحبه در سایت خودنویس صحبت هایی مطرح است در این خصوص که ایشان به عنوان مشاور ارشد میرحسین موسوی در نقش سخنگوی رسمی «شورای هماهنگی راه سبز امید» میتواند اتحاد را به جنبش سبز بازگردانده و اتحاد فراگیر را برای ایجاد یک بستر دموکراتیک، در غیاب رهبران نمادین جنبش آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هدایت کند. در طی این زمان از دست رفته مشخص شد که نبود سخنگوی رسمی برای این شورا چه پیادمدهایی در بر داشت. همانطور که در لینک مشاهده میکنید بعد از یکروز از پخش این خبر روزنامه کیهان و کودتاچیان به تکاپو افتاده تا جلوی این روند را گرفته و از نظر روانی بین آحاد ملت تفرقه ایجاد کنند. در این لینک سایت خودنویس در این رابطه بیشتر بخوانید. اکنون زمان آن است که دور هم به تبادل نظرات و دیدگاهها و عقایدمان در این باره بپردازیم. انتخاب و اعلام آقای امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی به عنوان سخنگوی رسمی «شورای هماهنگی راه سبز امید» چه پیادمدهایی در بر دارد. ادامه...
تصویری از maropele
ارسال شده توسط maropele حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : saeed mobarez_nastooh iranmelli maropele

دیدگاه ها