۷

آقای خاتمی، همانقدری به خامنه ای ظلم شده که به عباس کارگر جاوید ظلم شده است!

gomnamian.blogspot.com – حرفی بس گزافه است که بگویید بر رهبری ظلم شده است! چه ظلمی ؟! دست رهبری از خسته شده از بس دستور به کشتن و شکنجه و تجاوز به آزادی خواهان ایران داده است؟/کسی می تواند از طرف مردم و به عنوان جنبش آزادی خواهی ایران سخن بگوید ، که برای جنبش آزادی خواهی ایران حاضر به هزینه شده باشد، شما هیچ هزینه ای نکرده ای که اینچنین سخن می گویی./آقای خاتمی ، تو نماینده مردم ایران نیستی، زمانی بیست میلیون رای داشتی، اما با خیانت به مردم ایران، انرژی جنبش آزادی خواهی مردم ایران را به مدت هشت سال به هدر دادی. /حرف اصلاح طلبان این است: خامنه ای قسمتی از قدرت را به ما اصلاح طلبان واگذار کند، تا ما نیز بتوانیم بخشی از کشور را چپاول کنیم./ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ariya7 saeed fozul iranmelli Urumiye

دیدگاه ها