۴

اگر الله به جای محمد بن عبدالله ، استاد اسدی را به عنوان پیامبر بر می گزید .... !

gomnamian.blogspot.com – اگر الله به جای محمد بن عبدالله ، استاد اسدی را به عنوان پیامبر بر می گزید، باور کنید حال و روز مسلمین بهتر از این می شد و آبروی الله کمتر می رفت. / واقعا باید در فراست و هوش این آقای الله ، با این انتخابش شک کرد. آخر کدام آدم عاقلی می آید و یک بچه باز را پیامبر می کند ؟! / انصافا آیا یک آدم خالی بند که ادعا می کند با خر به فضا نوردی پرداخته است ، لایق پیامبری است ؟! / جهت یادآوری ؛ استاد اسدی بازیکنی بود که در بازی با استرلیا به تیم خودش گل زد! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : gomnamian ariya7 saeed iranmelli

دیدگاه ها