۴

ویدیویی مستند (!) از معجزه حضرت محمد و صحبت آن بزرگوار با یکی از حیوانات

gomnamian.blogspot.com – ویدیویی از معجزه حضرت محمد و صحبت آن بزرگوار با یکی از حیوانات براستی چه کسی می گوید حضرت محمد معجزه نداشته اسـت؟! این هم برهانی برای در هم شکستن صفوف کفار لعین. لطفا هنگام گوش دادن، صدای ویدیو را ببندید و فقط به زیرنویس توجه بفرمایید. مستحب است این کار ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ariya7 Sepehri gomnamian iranmelli

دیدگاه ها