۵

تحليل دكتر مرادخاني از نوشته مبارز نستوه در مورد چه بايد كرد

m.tehrani.free.fr – با تحليل و نتيجه گيری آرمانگرايانه بالا من در کل موافقم و چه خوب می شد که در اين راه تلاش کافی و مفيد انجام می داديم . اما متاسفانه اين آرمان تقريبا غير قابل اجراست . نه آنکه کسی از آن خبری ندارد و نه آنکه کسی به آن اعتقادی ندارد . سالهاست که اين بحث بوده و همه دست اندرکاران جامعه اپوزيسيون از آن خبر دارند . و اگر می خواستند می توانستند سالها پيش به آن دست يابند . پس چرا اينچنين نشد و شايد هرگز نشود ؟ به باور حقير دليل اصلی اجرايی نشدن اين آرمان را بايد در خصوصيات اخلاقی ما ايرانيها بجوييم . يکی از مهمترين اين خصوصيات اين است که ايرانی جماعت پشتکار لازم را ندارد . هر کاری را که آغاز می کند به پايان نمی رساند . و در کل تئوريسين بودن را ياد دارد و نه کنش گرايی را . خصوصيات ديگری هم هستند به مانند : از اين شاخه به آن شاخه پريدن ، افکار دائی جان ناپلئونی ، ترس و واهمه بيهوده و زيان آور ، عدم شهامت سياسی و بسياری خصوصيات ديگر که اگر بخواهيم در مورد هر کدام بحث کنيم ، يک قرن ديگر اينجا خواهيم بود . در مقابل اين همه کاستی ها و نابسامانی های فکری ، ما متاسفانه کسی را نداشتيم که بيايد و گزينه فکری بديل مورد پسند و سازنده ای را ارائه بدهد . بسياری از افکار موجود مورد قبول مردم نيستند . بسياری در ميان مردم مورد نفرت هستند و غيره و اما در مقابل و برای دستيابی به آرمان بيان شده بتوسط دوست همرزممان و همچنين برای برون رفت از اين کابوسی که جان و مال و وقت مردم ايران را به هدر داده است ، چه راه کاری را بايد ارائه بدهيم ؟ به باور اين حقير و بدون رودرواسی به نظر من در دو جهت ما بايد شديدا منسجم شويم و عمل کنيم و در عمل هم پشتکار داشته باشيم . اين نباشد که دوباره پس از آغاز به عقب برگرديم و با هر بادی جهت عوض کنيم . چيزی که بارها در اپوزيسيون ديده شده است . قدم اول در جهت مفيد بوده است ولی قدمهای بعدی يا منحرف و يا به عقب و حتی در برخی مواقع برضد قدم اول بوده اند ما به دو مورد تئوری و عمل سخت نيازمنديم در مورد تئوری ما بايد بديلی مناسب را ارائه بدهيم . گزينه ای فراگروهی و فرا ايدئولوژی که به باور من اين گزينه بايد هدف ما و تنها و تنها دستيابی به مردم سالاری و دموکراسی در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی به معنای درست آن باشد . گفتن اينکه ما بدنبال مردم سالاری هستيم هم کافی نيست . بايد آن را بخواهيم ، بفهميم و به آن عمل کنيم . بايد آن را به عنوان فلسفه ای همه گير تدوين کنيم . جامعه بين الملل و مردم ايران نمی خواهند که ما از امروز وزير و وکيل داشته باشيم ولی می خواهند بدانند که چه نوع قوانينی فردا در ايران خواهد بود . می خواهند که بر اساس و بر پايه اين بديل سياسی همه با هم عمل کنيم . می خواهند بدانند چه تعداد از مردم به اين گزينه اعتقاد دارند . هر جا مردم باشند ، جامعه بين الملل آنجا خواهد بود در مورد عمل و کنش گرايی هم روش بايد مفيد باشد . ما تا ضربه به رژيم نز... ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 saeed mobarez_nastooh sommer10 iranmelli

دیدگاه ها