۷

بيدرفش جادو

kanooneiranian.blogspot.com – «بيدرفش» (پهلوي widrafsh از ايراني كهن wi-drassha* ’داراي پرچم گشوده‘) نام پهلوان توراني سپاه ارجاسپ، در حماسه‌ي ملي ايران است. بيدرفش و نامخواست، ديگر پهلوان توراني، را ارجاسب به عنوان نماينده به دربار گشتاسپ (پهلوي wishtasp) با پيامي براي واداشتن او به روي گرداندن از دين جديدي كه زرتشت آورده بود، گسيل داشت (ايادگار زريران 12-4؛ شاهنامه، چاپ مسكو، ج 6، ص 73، بيت 125 به بعد). اما گشتاسپ اين خواسته‌ را رد كرد و ارجاسپ نيز از پرداخت خراج‌هاي مرسوم سر باز زد، و در نتيجه نبردي سخت ميان ايرانيان و تورانيان درگرفت، كه در آن، زرير (zarir)، برادر گشتاسپ و فرمان‌ده سپاه ايران، به دست بيدرفش كشته شد (ايادگار زريران 76-73 *؛ شاهنامه، ص 105، بيت 577 به بعد **). به نوشته‌ي ايادگار زريران (بند 105) و طبري (ص 75-274)، اين پسر زرير، بستور (bastur) بود كه از وي خون‌خواهي كرد، حال آن كه در شاهنامه، اگرچه بستور روانه‌ي ستاندن انتقام مي‌شود (ص 113، بين 697 به بعد)، اما اين اسفنديار، پسر گشتاسپ است كه بيدرفش را به هلاكت مي‌رساند (ص 115، بيت 725 به بعد). بيدرفش در ايادگار زريران داراي لقب دودماني جادوگ (jadug) است (در شاهنامه ”جادو“، در طبري ”ساحر“) كه نيزه‌ي او را (پهلوي frash* ، بسنجيد با ژوپين در شاهنامه، ص 105، بين 583، 588) ديوانْ جادو و افسون كرده بودند. * ايادگار زريران: ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها