۴

پارانویای اجتماعی ایرانیان مهاجر

selfintelligence.blogspot.com – اوایل که از ایران اومده بودم تا می دیدم کسی‌ قیافه اش شبیه ایرانی‌ ها هست یا فارسی صحبت می کنه بی‌ اختیار و با یک شوق کودکانه می رفتم سمتش و سلام و احوال پرسی‌ می کردم و خودم رو معرفی می‌کردم و می‌گفتم آدم همیشه از دیدن یه هموطن‌ خوشحال می شه، اگر کمک لازم دارید من دلم می‌خواد کاری کنم. یک بار یک خانوم میان سالی‌ رو با پسرش تو مرکز شهر دیدم و مثل همیشه احوال پرسی‌ کردم در حالی‌ که معلوم بود کمی‌ تعجب کرده و خیلی هم خوشش نیومده خیلی‌ تحقیر آمیز گفت: تازه آمدی؟ گفتم: آره، چطور مگه؟ گفت: معلومه چون اگر غیر از این بود نباید راهت رو تغییر می دادی و سمت ما می آمدی و اگر هم سر راه ما بودی باید راهت رو تغییر می دادی! ادامه...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 iranmelli mandela

دیدگاه ها