۹

شهرنو خشت و گلی كه ويران شد فساد و فحشائی كه همه جائی شد

harfhayeharf.blogspot.com – هنوز شاه سقوط نكرده بود كه خانه‌های "زال ممد" در خيابان جمشيد تهران سقوط كرد. در همان اولين روزهای سقوط نظام شاهنشاهی، شهرنو را با حكمآيت‌الله خلخالی و با بلدوزر ويران كردند. مالك اوليه زمين بسياری از آن ۱۰۰ تا ۱۵۰ خانه كوچك و پر اتاقی كه مثل لانه زنبور ديوار به ديوار هم ساخته شده بود "زال محمد" بود. از قمار بازها و پاانداز‌های قديمی‌ومشهور زمان پهلوی اول در تهران. او نخستين كسی بود كه در اين محله چندخانه برای زنان تن فروش ساخت تا هم در آن زندگی كنند و هم كسب و كار!بعد از كودتای ۲۸ مرداد اين خانه‌ها زياد شدند و دو خيابان هم در آن كشيده شد. در يك خيابان خانه‌های شخصی زنان تن فروش بود و در خيابان ديگرخانه‌های محل كسب و كارشان. اولی را نجيب‌خانه جمشيد می‌گفتند و دومی‌ راشهرنو. فرزندان خردسال زنانی كه در خانه‌های جمشيد «نجيب خانه» سكونتداشتند به خيابان دوم راه نداشتند، پليس بچه‌های كم سن و سال را اگر درشهرنو می‌ديد جمع می‌كرد. آنها مثل كرم در خيابان دوم درهم می‌لوليدند.اغلب وقتی به سن ۱۵-۱۴ سالگی می‌رسيدند به جمع خيابان اول می‌پيوستند.دختران در اختيار مردان گذاشته می‌شدند و پسران خود نان آلوده.... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Savalan sunrise mn8462 Dahri ariya7 13 iranmelli Ataa keshawarz

دیدگاه ها