۱۳

اگر ساخت و طراحی سد گتوند را به پت و مت واگذار کرده بودیم، چنین گندی نمی زند!/

gomnamian.blogspot.com – جنایت رژیم در همه ابعادش / آیا هزینه دو هزار میلیارد تومان برای نابود سازی محیط زیست و محل زندگی مردم یک جنایت نیست؟! / درباره مافیای سد سازی در ایران بسیار گفته شده است، /به دیگر عبارت، نه تنها کشاورزی را گسترش نمی دهد ، بلکه به خشک شدن زمین های زیر دست خواهد انجامید. /درباره مافیای سد سازی ، بسیار نوشته شده است، مافیایی که وابسته عمده به سپاه دارد ، ولی چرا این مافیا، اینگونه به اجرای پروژه های سد سازی علاقه دارند ؟! / دلیل ساده است، چه آنکه شرکت های بزرگ ساختمانی که توانایی ساخت سد های بزرگ را داشته باشند، در ایران بسیار محدود هستند و این شرکت های بزرگ یا مانند سپاسد متعلق به سپاه هستند یا اینکه برای گرفته پروژه های سد سازی ، رقم های نجومی به این مافیا رشوه می دهند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها