۱۳

مردم آگاهند ، مهم برگزيدن مفيدترين راه کار برای پيروزی و بهترين گزينه برای فرداست (دکتر محمود مرادخانی)

moradkhani.com – با باور به اين اصل از شما هم ميهنان ايرانی درخواست داريم که به پرسش زير پاسخ دهيد . پس از اين پرسش اساسی و پايه ای ، پرسشهای ديگری را هم در نظر داريم که به نظرخواهی شما بگذاريم . آوردن و پاسخ به اين پرسش برای برخی بيهوده و غير منطقی به نظر می آيد . آنهايی که هيچگاه به جمهوری اسلامی رای نداده اند ، آنهايی که همواره در اپوزيسيون ضد جمهوری اسلامی بوده اند و بسياری ديگر نيز هر کدام به دليلی نيازی در بيان اين پرسش نمی بينند . اما پاسخ به اين پرسش در يک همه پرسی مردمی و آزاد بسيار بيش از آنکه به نظر می آيد مفيد و ضروری است . از طرفی فراموش نکنيم که درصد بسيار قابل ملاحظه ای از مردم امروز ايران جوان و متولد دوران جمهوری اسلامی هستند و در ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی حضور نداشته اند . دوباره نياوردن اين پرسش چه از جانب رژيم و چه از جانب اپوزيسيون ، بی احترامی به حق مسلم اين قشر از جامعه به رای دادن است . از طرفی ديگر پاسخ قاطعانه و يا حتی دوباره به اين پرسش ، به مانند سوگندی است که قدم را در راه مقاومت و مبارزه در جامعه اپوزيسيون قاطع و محکم می کند . اگر پاسخ ما « نه » می باشد ، بياييم و برای احترام گذاردن به نظر خود اگر نمی توانيم در عمل مبارز باشيم ، در گفتار و رفتار خود يار جمهوری اسلامی نباشيم . بديهی است که اين نظر سنجی از نظر آماری و قانونی سنديت ندارد ولی مشتی است نشان خروار و اميد که روزی مردم ايران بتوانند از حق مسلم خود به رای دادن ، در ميهن خود ، استفاده کنند . مبارزه و ايثار در راه اين آرمان بزرگ شايسته و مفيد است . ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها