۱۲

آقایان بسیجی در تظاهرات جلوی سفارت،عکس یک گنگستر را که کلت غیر مجاز داشته ، به عنوان سمبل جلوی صورت گرفته اند!

gomnamian.blogspot.com – بسجی ها عکس کسی را توسط پلیس لندن کشته شده، به عنوان سمبل جلوی صورت خود گرفته اند، قابل توجه این است که این شخص به هنگام حمل کلت و اسلحه غیر مجاز ، توسط پلیس و در طی درگیری به قتل رسیده است! به قول معروف بسیجی ها ، اینبار سوراخ دعا را خوب پیدا کرده اند! / باید به بسیجی جماعت ، آفرین گفت، چرا که عکس خوب کسی را انتخاب کرده اند که جلوی صورت کثیف خود بگیرند و به قول معروف ، اینبار سوراخ دعا را خوب پیدا کرده اند... ! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها