۴

بیانیه مشترک "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" در خصوص تبعیض علیه زنان در ایران

bayaniye02.blogspot.com – «حکومت ایران را باید وادار کرد تمام زندانیان عقیدتی و در گام اول زندانیان سیاسی زن را بی قید و شرط و فورا آزاد نماید، تمام قانون های تبعیض آمیز را ملغا کند و به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد. جامعه بین المللی باید پشتیبانی قاطع خود را از جنبش زنان در ایران و مبارزه آن برای استقرار آزادی های اساسی، حقوق برابر و احترام به حقوق بشر ابراز کند.» ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 Bayaniye Savalan

دیدگاه ها