۱۱

کتیبه های داریوش بزرگ (الوند، همدان، نقش رستم)

javidiran.wordpress.com – کتیبه نقش رستم(DNa) : 1- اهورا مزدا خدای بزرگ است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یگانه شاه از بسیار، یگانه فرمانروا از بسیار. 2- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان از تمام تبارها، شاه روی این زمین تا دوردست، پسر ویشتاسپ، هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، آریایی، از تبار آریایی. 3- داریوش شاه می گوید: به خواست اهورامزدا اینها مردمانی هستند که من در بیرون از پارس از آنها را گرفتم؛من بر آنها پادشاهی کردم؛آنها به من خراج دادند؛آنچه به آنها از جانب من گفته شده بود،آنها آن را کردند؛قانون من آنها را نگاه داشت: ماد، عیلامی، پارتی، آریانی(هروی)، باختری(بلخی)، سغدی، خوارزمی، درنگی(زرنگی)، ارخوزی(رخجی)، ستگیدی، گنداره ای، هندی، سکایی امیرگی، سکاهای تیگرخوده(تیزخورد)، بابلی، آشوری،عرب، مصری، ارمنی، کاپادوکیایی، لیدیایی، یونانی، سکاهای آن سوی دریایی، تراکیایی، یونانی آسپیدو فوری، لیبیایی، حبشی، مکی،کاری. 4- داریوش شاه می گوید: اهورا مزدا هنگامی که این زمین را آشفته دید،آنگاه آن را به من داد،مرا شاه کرد،من شاه هستم؛به خواست اهورامزدا او را دوباره بر سر جایش گذاشتم؛آنچه من بدیشان گفتم آنها آن را کردند همانگونه که مرا کام بود؛آیا هرگز تو می اندیشی این مردمانی که داریوش شاه داشت چه تعداد بودند؟ این پیکرها را که تخت را می برند ببین،آنگاه آنها را خواهی شناخت؛آنگاه خواهی دانست که نیزه مرد پارسی تا دور دست رفته است،آنگاه خواهی دانست که مرد پارسی دور از پارس نبرد کرده است. 5- داریوش شاه می گوید: آنچه کرده شد همه به خواست اهورامزدا کردم؛اهورامزدا یاری خود را به من داد تا آنجا که آنچه را کرده شد من کردم؛اهورامزدا مرا در برابر بدیها بپاید،خاندانم را و این مردم را؛این آن چیزی است که من از اهورامزدا می خواهم؛اهورامزدا آن را به من دهد. 6- ای مرد! باشد که فرمان اهورامزدا به نظرت بد نیاید! از راه راست منحرف نشو! شورش مکن! کتیبه الوند(DE) : 1- اهورامزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار. 2- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمانی با تبارهای بسیار، شاه روی این زمین بزرگ تا دوردست،پسر ویشتاسپه هخامنشی. کتیبه همدان(DH) : 1- داریوش شاه بزرگ است، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی. 2- داریوش شاه می گوید: این شهیاری است که من دارم، از سکاها که آن سوی سغدیانه هستند تا حبشه،از هند تا لیدیا؛ همو که اهورامزدا، بزرگترین خدایان مرا داد. منبع: کتیبه های هخامنشی، پی یر لوکوک، ترجمه نازیلا خلخالی،نشر فرزان روز(چاپ دوم،1386) همچنین بنگرید: کتیبه های آریارمنه و آرشام کتیبه بیستون منشور کوروش بزرگ ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها