۱۲

۳۰ سال جنايت عليه بشريت!

news.gooya.com – علی کشتگر : نگرشی که هنوز در توهم نگه‌داری نظام دينی از راه اصلاح آن است "مسووليت ذاتی" جمهوری اسلامی و رهبری آن را در کشتار ۶۷ نفی می کند. اين همان نگرشی است که انقلاب سياسی و براندازی را با تخطئه از جنبش بدون خشونت اخراج می‌کند و جنبش دموکراسی‌خواهی را در چارچوب تنگ قوانين جمهوری اسلامی محبوس می‌نمايد. نه قصد گزافه گويی دارم و نه برآن هستم که کشتار ۶۷ را بهانه ای کنم برای نفی خيل وسيع همراهان و حاميان پيشين آيت اله خمينی و خامنه ای که اينک از استبداد دينی برائت جسته و قدم در مسير دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر گذاشته اند. اما براين باورم که هرگونه توجيه و يا کمرنگ کردن جنايات گذشته و حال جمهوری اسلامی و کمرنگ کردن مسووليت مستقيم بنيانگذار استبداد دينی و جانشين او در اين جنايات نه فقط ضديت آگاهانه و يا ناآگاهانه با عدالت و حقيقت است بلکه مايه تفرقه و ادامه سوء تفاهمات در ميان فعالان جنبش دموکراسی خواهی است. در فردای استقرار آزادی در ايران می شود از مردم و خانواده قربانيان خواست کسانی که در آن جنايات همدست و يا با جنايتکاران هم راه بوده اند، و حالا از راه ورسم گذشته پشيمان اند را ببخشند، اما به گمان من هرگونه تلاش با هرمصلحت و بهانه ای برای فراموش کردن فجايع گذشته و يا کمرنگ کردن آنها بويژه در شرايطی که همان رژيم همچنان بی داد می کند، جريحه دارتروعفونی کردن پيکر زخمداری است که به التيام نياز دارد و بدتر از آن بازکردن راه تکرار جنايات گذشته در حال و آينده است. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها