۱۳

کتیبه آرامگاه داریوش بزرگ (DNb)

javidiran.wordpress.com – ۱- خدای بزرگ است اهورامزدا که این زیبا را که دیده می شود آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که خرد و دلیری را در داریوش شاه گذاشت. ۲- داریوش شاه می گوید: به خواست اهورامزدا من این سان هستم که دوست راستی هستم،با نادرستی دوست نیستم،خواست من آن نیست که ناتوان به خاطر توانا به بیداد تن دهد،خواست من آن نیست که توانا به خاطر ناتوان به بیداد تن دهد. ۳- راستی؛این خواست من است،من دوست مرد دروغگو نیستم،من تندخو نیستم،آنچه در یک منازعه برای من رخ می دهد آن را با قوت در اندیشه ام پاس می دارم،با قوت خود را مهار می کنم. ۴- مردی که یاری می کند او را بسته به یاریش می پایم،آنکه آسیب می رساند او را بسته به آسیبش تنبیه می کنم،نه مرا کام است که مردی آسیب رساند،نه مرا کام است که اگر کسی آسیبی رساند تنبیه نشود. ۵- آنچه مردی درباره مردی می گوید،آن مرا قانع نمی کند تا آنکه گواهی دو تن را بشنوم. ۶- آنچه که یک مرد می کند،یا هنگامی که چیزی را بسته به دارییش می آورد،من خشنود می شوم و خشنودی من بسیار است و راضی هستم. ۷- قوه درک من و اراده من بدین سان هستند: زمانی که ببینی یا بشنوی آنچه من در کاخ و در اردوگاه سپاهیان کردم،این همان تسلطی است که من دارم بر روحم و قوه درکم. ۸- این تسلط که من دارم،همان چیزی است که جسمم می تواند بکند:در مقام جنگجو،جنگجوی خوبی هستم همینکه قوه درکم جای خود را بیابد؛هنگامی که یک یاغی را می بینم،وقتی که او را نمی بینم،به یمن قوه درکم و اراده ام،بر ترس خود غلبه می کنم. ۹- زمانی که یک یاغی را می بینم،مانند زمانی که او را نمی بینم،هم با دست ها و هم با پاها ورزیده هستم؛در مقام سوارکار سوار خوبی هستم؛در مقام کماندار،کماندار خوبی هستم،چه پیاده چه سواره؛در مقام نیزه دار،نیزه داره خوبی هستم،چه پیاده چه سواره. ۱۰- این ویژگی هایی است که اهورامزدا به من بخشید،و من توانستم آنها را به کار گیرم: به خواست اهورامزدا آنچه کردم،با این ویژگی هایی که اهورامزدا به من بخشیده است آن را کردم. ۱۱- ای مرد جوان! قاطعانه بگو تو چگونه ای،چه ویژگی هایی داری،صداقت تو چگونه است؛نیکی تصور نکن آنچه را به گوشت می رسانند،حتی به آنچه دشمنتو می گوید گوش فرا بده. ۱۲- ای مرد جوان! آنچه توانمندی می کند خوب تصور نکن،آنچه نا توانی می کند؛حتی همان را ببین،ای مرد جوان {…} {…} که از حد بگذرد {..} {…} و به دلیل خوشبختی بی دست و پا نباش {…} {…} که کامیاب نشود {…} منبع: کتیبه های هخامنشی،پی یر لوکوک،ترجمه نازیلا خلخالی،نشر فرزان روز(چاپ دوم،1386) همچنین بنگرید: کتیبه های آریارمنه و آرشام کتیبه های داریوش بزرگ(الوند،همدان،نقش رستم) کتیبه بیستون منشور کوروش بزرگ ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها