۷

نشنال اینترست / مجاهدین خلق ، با پرداخت پول افراد بیخانمان را برای تظاهرات جلوی ساختمان وزارت خارجه

gomnamian.blogspot.com – یکی از شرکت کنندگان ، ملوین سان ، بیست و سه ساله ، یک فرد بی خانمان است که در یک پناگاه بی خانمانان در ستان آیلند نیویورک زندگی می کند ،..../ در این گروه ، تنها چند نفر اندک درباره گروه مجاهدین خلق می دنند و بسیاری از آنها به صورت گنگی می گویند از حقوق بشر و دمکراسی حمایت می کنند، اما حتی اسم مجاهدین خلق را نمی شناسند. اما بسیاری از شرکت کنندگان ، اصولا ایرانی به نظر نمی رسند و مشغول تکان دادن پرچم هستند و هد بند نیز بسته اند و و لباس هایی ملبس به تصاویر مریم و مسعود رجوی را بر تن دارند. / بسیاری از این شرکت کنندگان مورد سو استفاده قرار گرفته اند و برای شرکت در این تظاهرات ، بدون خرج کردن هیچ پولی آمده اند و به اکثر آنها خرج سکونت و خوراک آنها پرداخته شده است./ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Ramin2Iran ariya7 Dahri سمک fozul gomnamian Sepehri

دیدگاه ها