۶

واکنش دلیرانه مردم ایران به مساله دریاچه ارومیه ، تنها نشان می دهد که چطور به دلیل نبود رهبری در جنبش ، در جا زده ایم و پاشه آشیل جنبش سبز کجاست.

gomnamian.blogspot.com – تظاهرات اخیر در اعتراض به دریاچه ارومیه ، تنها نشان می دهد چه مسولیت سنگیتی بر دوش اپوزسیون ایرانی است و تا چه حد اپوزسیون ایران ، کم کاری داشته اند. / مساله دریاچه ارومیه نشان می دهد که چطور مرردم ایران حاضر هستند جان خود را به خطر بیاندازند و برای اعتراض به وضع موجود ، علی رغم خطر دستگیری و آزار ، باز به خیابان بیایند. / تنها نکته ای که ذهن را آزار می دهد این است که چرا علی رغم این پتانسیل عظیم در بین مردم ایران، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران ، هنوز موفق به سرنگونی رژیم ایران نشده است ؟ / جواب خیلی واضح است، نبود رهبری در جنبش سبز باعث این عدم توفیق است. کافیست تنها یک رهبری آزاد اندیش و مقبول وجود داشته باشد، با اعلام برنامه برای تظاهرات از طرف او ، مردم ایران دلیرانه به خیابان می آیند و باز حماسه می آفرینند. / این یک واقعیت است که اپوزسیون ایران، فاقد هیچ ساختار مشخصی هستند و در میان گروه های رنگارنگ مخالف رژیم ، هیچ ارتباط برنامه ریزی شده ای وجود ندارد. این پاشه آشیل جنبش آزادی خواهانه ایران است . / راه حل چیست ؟ بی شک اگر اپوزسیون ایرانی ، یک تشکل منسجم و یک اتحادیه از مخالفین رژیم را تشکیل دهند، با انتخاب یک سخنگو می توانند در قامت یک اپوزسیون واقعی ظاهر شوند و از این پتانسیل عظیم ، استفاده کنند./ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Savalan Dahri fozul gomnamian Sashtyani ariya7

دیدگاه ها