۵

سخت ترین کار دنیا چیست؟ فهماندن این نکته به مجاهدین که مسعود رجوی سایه خدا نیست، خاتمی به آزادی و دمکراسی معتقد نیست و..

gomnamian.blogspot.com – نمی دانم چرا نشان دادن برخی از واقعیت ها به بعضی، گاهی اوقات اینقدر سخت می شود، مقلا: / - به مجاهدین: فهماندن اینکه مسعود رجوی سایه خدا روی زمین نیست و ابدا موجود مقدسی نیست. هیچ وظیفه تاریخی بر دوش مجاهدین نیست که بخواهند عقیده مارکسیستی-اسلامی خود را بر ایران مستولی کنند. نمی دانم چرا اینها نمی فهمند که رسالت تاریخی آنها این نیست که زن خود را طلاق دهند و آن را به مسعود رجوی واگذار کنند! / - به شاه اللهی ها : فهماندن اینکه در سال 2011 ، انسان ها گوسفند نیستند و نیازی به یک چوپان به نام رضا پهلوی ندارند. اینکه خاندان پهلوی ، یک خاندان فاسد بوده اند و پهلوی اول و دوم، به شکلی غیر قابل بخشش به نقض حقوق بشر پرداخته است. / - فهماندن این نکته به سبزاللهی ها که میرحسین موسوی یک بت نیست، او شایسته تقدیر است که از رای مردم حمایت کرده است، اما اشتباهات بسیاری (چون سکوت در مقابل جنایت کشار 67) مرتکب شده است. این نکته که کدیور و عبدالعلی بازرگان و اشکوری و مهاجرانی ، نسخه کراواتی خمینی و خامنه ای هستند. اینکه خاتمی به دمکراسی و آزادی بیان معتقد نیست. / - فهماندن این نکته به مسلمین عزیز که اگر الله ی وجود داشته باشد، یک آدم منحرف بچه باز را نماینده و پیامبر خودش نخواهد کرد. / - اینکه حضرت مریم (ع)، فقط از ترس اینکه بگویند زن فاسدی است که بدون شوهر بچه دار شده، ادعا کرده که خدا او را باردار کرده است...! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri gomnamian ariya7 fozul Green Freedom

دیدگاه ها