۵

ایست !

artahermes5.wordpress.com – شاید اگر در ایران مردم معنی تابلوی ایست را می دانستند چراغ قرمز های کمتری داشتیم و البته دیکتاتورها و خطوط قرمز کمتری زیرا تا زمانی که هرکس می خواهد به راه خودش ادامه دهد و دیگران برایش اهمیت ندارند آن که پر رویی و زور بیشتری دارد پیروز خواهد بود! ادامه...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 sunrise fozul London Palermo

دیدگاه ها