۱۰

تظاهراتهای ایرانیان مقابل سازمان ملل برگزار شد و رو سیاهی به اصلاح طلبان ماند.

plus.google.com – من به عنوان یک ایرانی درون مرز وقتی تظاهراتهای مقابل سازمان ملل را دیدم فارغ از اختلاف سیاسی با بسیاری از این احزاب به عنوان یک جنبش سبزی آزادی خواه به آنها درود فرستادم و خواستم همینجا از مجاهدین خلق ،چریکهای فدایی خلق،گروههای چپ ،گروه جنبش ماهستیم،گروههای پادشاهی خواه پارلمانی و گروهی از ایرانیان که همراه گروههای خاورمیانه تظاهرات کردند تشکر مینمایم. ننگ بر سبزهای اصلاح طلب (نه جنبش سبز آزادی خواهی ملت ایران) که فقط بر اساس منافع رژیم اقدام میکنند و امسال در هیچیکدام از تظاهراتهای سازمان ملل شرکت نکردند. فارغ از هر زنده باد و مرده باد...دست در دست یکدگر باید نهاد ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها