۲۶

164 آیه جنگ در قرآن

diescolor.wordpress.com – هریک از 164 آیه جهادی این سیاه بر اساس اینکه تا چه مقدار در پیرامون جهاد سخن میگوید، دستکم در اولین نگاه، انتخاب شده اند. بیشتر این آیات در ارتباط با لشگرکشی های نظامی، جنگیدن یا پخش غنیمت های جنگی هستند. آیاتی که در ارتباط با جهاد هستند و در اینجا آورده نشده اند معمولاً در مورد جنبه هایی دیگر از جهاد به غیر از حمله کردن، جنگیدن و چپاول کردن است، مانند: نگر منفی محمد در مورد کسانی که توانایی جسمی و مالی جهاد رفتن را داشتند اما به جهاد نمی رفتند، بعنوان مثال آیات 81 تا 96 سوره شماره 9. پاداشهای آسمانی برای مجاهدین. آیاتی که در مورد پیروزی در جهاد آمده اند. بیشتر این آیات یاد نشده در این سیاهه را میتوان در نزدیکی آیاتی که در این سیاهه آمده اند یافت... ادامه...
تصویری از diescolor
ارسال شده توسط diescolor ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از invictus

invictus حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
کار محمد از همون اول راهزنی و جنگ بود تا غنیمت بگیره و آدمهای دور و اطافش رو زیاد کنه