۹

در باره “خط قرمز” جناب آقای رضا پهلوی

greenlawyers.wordpress.com – ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران مراتب تقدیر و حمايت خود را از پيام اصلی مرقومه جناب آقای رضا پهلوی تحت عنوان “خط قرمز” در حمايت از حاکميت صندوق رای بر تعيين نوع نظام سياسی آينده کشور اعلام می داريم. بدون شک محور قرار دادن خرد جمعی در مناسبات سياسی و اجتماعی مردم، به مثابه رشته گردن بندی است که دانه های مرواريد (آزادی خواهان) را در کنار هم بر سينه ستبر آزادی می نشاند. سکتاريسم و خود محوری سياسی در ميان گرايشات گوناگون همچنان چهره نازيبای خود را نشان می دهد، و اتحاد عمل طيف های مذکور به تخيل بيشتر نزديک است تا به واقعيت. به همین سبب، احتمالاً شبکه های اجتماعی محلی، صنفی و تخصصی آزاديخواهان که بطور روزافزون در حال شکل گیری است، راهکاری محتمل تر برای ايجاد اتحاد در صفوف آزادي خواهان خواهد بود. اما شرايط فوق نمی تواند و نبايد مانع از حمايت هر مبارز آزادی خواه از تلاش چهره های شاخص برای تقويت اتحاد نظر و عمل در اپوزيسيون شود. دست در دست هم پيش به سوی واژگونی استبداد و حاکميت صندوق رای در ايران! حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران دوازدهم مهرماه 1390 ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها