۵

نامه محمدصدق کبودوند به احمد شهید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران

bayaniye02.blogspot.com – نقض آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و نقض حق ابراز و بیان اندیشه و مذاهب غیردولتی و تحت تعقیب قرارگرفتن افراد به اتهام داشتن عقاید خاص سیاسی، مذهبی و غیرمذهبی و دستگیری بازداشت پیروان برخی عقاید و مذاهب و سلب آزادی های مذهبی پیروان مذاهب به ظاهر مجاز، ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri Bayaniye porandokht iranmelli ستاره

دیدگاه ها