۷

خطرات عاطفی واقعی در جهان مجازی

1oo1nights.org – شهرزادنیوز: شراب واقعی چیز دیگری است. این جمله ی کوتاه بیانگر زیست عاطفی انسان در جهان مجازی و فرق آن با جهان واقعی است. جهان مجازی دارد به جهانی موازی با جهان واقعی تبدیل می شود و خطر از آنجایی آغاز می شود که ارتباطات انسانی عمدتا ً بدین جهان منتقل گردد، که پیامد آن "با هم و تنها بودن" است. تردیدی نیست که تغییر ابزارها ما را نیز تغییر می دهد و وسایل ارتباطی مدرن، نیز، همانند هر نویافته و نوآمده‌ای دیالکتیک خود را به همراه دارد. یکی از پیامدهای پدیداری جهان مجازی، به موازات جهان واقعی، خطر جایگزین شدن "ارتباطات مجازی" با "ارتباطات واقعی" است، که انسان را به معرض تنهایی فزاینده فیزیکی براند و از توان همزیستی‌اش در جهان واقعی بکاهد و شکل‌گیری خلجانات مجازی، امکان سرخوردگی‌اش در بر خورد "رو- در- رو" را افزایش دهد. در جهان مجازی دریافت ما از گل سرخ چیست؟ چند بعد آن را در می‌یابیم و چند حس از حواس پنجگانه مان با "همه آن گل" در ارتباط قرار می‌گیرد؟ تصویر، تنها برشی از چیزی واقعی را در منطر ما می‌گذارد و دریافت ما از جهان بیرونی به گونه‌ای ناکامل و ناهمپیوسته است که تنها حس بینایی‌مان آن را به مرکز دریافت و احتمالاً بازآفرینی‌اش هدایت می‌کند و ابعاد تعیین کننده‌ای از شیئی واقعی را فیلتر می‌کند. تصویر گل سرخ نیز حامل پیامی اروتیک- عاشقانه است، اما بسیاری از ویژگی‌های خود آن گل را نمی‌تواند انتقال دهد. چرا که دریافت ما از جهان خارج، به طور نرمال دریافتی "مخلوط" است و نه برشی. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri ستاره ariya7 iranmelli sunrise porandokht Bahareh

دیدگاه ها