۲

ناسیونالیسم فارس مانعی برای وحدت در تنوع در ایران - دکتر علیرضا اصغرزاده

pensouthazerbaijan.info – وحدت در تنوع راه حلی در این کوچه بن بست است.چالش این است که ببینیم چگونه این وحدت می تواند بدست آید بدون سرکوب و خفه کردن تفاوت و تنوع ها. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Azerbaijan iranmelli porandokht ariya7

دیدگاه ها