۷

آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواستار نمونه برداری از خود سر لشکر فیروز آبادی شد.

akhondnameh.blogspot.com – آژانس بین المللی انرژی هسته ای نواری در اختیار دارد که در ان سرلشکر فیروزآبادی تهدید کرده که در صورت حمله به ایران خودش را منفجر خواهد کرد ، برای همین آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواستار نمونه برداری از سر لشکر فیروز آبادی شده تا مطمئن شوند که سر لشکر فیروز آبادی بمبی ، چیزی در شکمش قائم نکرده باشد. گفته میشود بازرسان آژانس در سال ۲۰۰۷ به شکم سر لشکر فیروز آبادی مشکوک شده بودند ولی به علت ممانعت ایران، از بازرسی وی منصرف شده بودند. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها