۷

تا قبل از انتخابات فقط ازاخوندخدایان فحش می خوردیم و بعد از ان امریکاخدایان هم اضافه شدند.

akhondnameh.blogspot.com – تقریبا همه ما میدانیم که رژیم های دیکتاتوری و خود کامه، از جمله همین رژیم آخوندی خودمان، برای از بین بردن مخالفانشان، آنها را معمولا "فریبخورده"، "عامل اجنبی"، "بیگانه پرست" و غیره و ذلک معرفی کرده و با چسباندنشان به یک کشور دیگر زمینه های حذف فیزیکیشان را فراهم می کنند و دست آخر هم با اتکا به یکی از این اتهامات، مخالف را برای همیشه از سر راهشان بر می دارند. ............... اما روش کار در دنیای مجازی یک کمی متفاوت است. از یک طرف چهرها نا پیداست و رقیب ناشناس. از این رو چسباندن انگهای رسمی زیاد کار ساز نیستند و از طرف دیگر به علت عدم حضور فیزیکی رقیب، فحش و ناسزا میدان وسیعی را در اختیارشان قرار می دهد تا به راحتی هر چه را که در ذهن خالیشان می توانند جای دهند را به زبان بیاورند................ اخوندخدایان (اخوندپرستان) فکر میکنند................. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 taran keshawarz sunrise porandokht Bahareh

دیدگاه ها