۱۰

" روشنفکران " انقلابی ، پاسخ دهند

parsdailynews.com – خدمات رضاشاه بزرگ و محمد رضاشاه فقید. قابل توجه روشنفکران انقلابی ، پاسخ دهید این یک بخش بسیار ناچیز از خدمات وکارها واقداماتی است که ملت ایران در دوران گذر از حکومت قاجار به پهلوی اول تجربه کرده وامروز بسیاری از روشنفکران ومفسرین و تحلیل گران وطنی خارج نشین ومیکروفن دار و پشت دوربین نشین در این رسانه و آ ن رسانه هستند که بسیاریشان از بانیا ن این انقلاب منحوس بودند وهمراه و یار خمینی حتی آن قدر بی وجدان و دورافتاده از اخلاق سیاسی وانسانی شده اند که از بیان حقایق ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها