۳۱

و اما "مادر" شاهزاده: مقاله نوشابه امیری

roozonline.com – شما اما به عنوان مادر "شاهزاده" چه کردید؟ مثلا نوشتن کتابی که ثابت کند شما خود از خانواده بزرگانید؟! باور کنید از دیدن زنان فروشنده ای که در متروها، گاه بازگشت به خانه، یک دست به دستگیره مترو، با چشمان خسته، در حال تکان تکان خوردن، قصه زنی را که روزگاری شهبانوی ایران بود می خواندند، دلم سخت می گرفت. اندازه ستمی که بر ما رفت، این بود؟ مادر "شاهزاده"؛ نمی خواهم نمک بر زخم تان بپاشم، اما لحظه ای فکر کنید. آیا آنگاه ملکه نبودید که نه فقط فرزندان آواره ایران، که پاره های تن خویش، زیر بال و پر می گرفتید و خانه و کاشانه حفظ می کردید؟ آنگاه ملکه نبودید که بنیادی به نام ایران راه اندازی می کردید؟ هنر ایران پاس می داشتید؟ به مقاومت مردمان یاری می رساندید؟ از بیانیه سخن نمی گویم؛ حرف بر سر عمل است؛ نه به عنوان ملکه بی تاج، که به عنوان یک ایرانی سرفراز. ادامه...
تصویری از lenny
ارسال شده توسط lenny ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از سمک

سمک حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
شما اما به عنوان مادر "شاهزاده" چه کردید؟ ++++