۱۰

هدف چیست؟ واکاوی گذشته یا تباهی آینده؟!

iranariai1.blogspot.com – از آنجا که شاهزاده رضا پهلوی سخن از "اتحاد ساختاری" زده است و در واقع "فعل ِ اتحاد" و "الفبایِ همبستگی" را به درستی تجزیه و تحلیل کرده است، ترس دشمنان این اتحاد بیش از پیش شده است. اصلاح طلبان که بازار مکاره ی خود را خالی از عریضه می بینند و شانس خود را چه در مصاف با مردم و جنبش سبز و چه در قبال رژیم و انتخابات آن، از دست رفته می دانند و به واسطه ی ضعف رهبری و کارایی و به بیهوده و قهقهرا بردن خیزش مردمی در موقعیت "یک بام و دو هوا" هستند، گویا (به جز برخی از آنان که به اصلاح ناپذیری رژیم پی برده اند و از بدنه ی آنان جدا شده اند) می خواهند به جای پیوستن به جبهه ی اتحاد، به تضعیف آن بپردازند (مانند حکومت!) ادامه...
تصویری از سروش ایرانی
ارسال شده توسط سروش ایرانی ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها