۸

خانم علی نژاد؛ چرا شما بابت اشتباهات و خیانت های گذشته اتان از مردم عذرخواهی نمی کنید؟

fozoolemahaleh.com – در ابتدا نگارنده اعلام می کند که یک جمهوری خواه است و به هیچ عنوان طرفدار حکومت پادشاهی چه از نوع مشروطه و پارلمانی و چه از نوع استبدادی گذشته نبوده و نیست و بر این باور است که حکومت پادشاهی زمینه و پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک رژیم دیکتاتوری را دارد و همچنین حکومت پادشاهی مشروطه که پادشاه در آن نقشی سمبلیک دارد نیز خود، خود را بر نخواهد تافت و با توجه به فرهنگ بت سازی و حس دیکتاتوری و زورگویی نهادینه شده ای که درون همه ایرانیان وجود دارد، این نوع پادشاهی هرگز در ایران موفق نخواهد بود و فرجامی بهتر از دوره های پادشاهی گذشته نخواهد داشت. اما سرکار خانوم علی نژاد، مصاحبه شما با رضا پهلوی بسیار گستاخانه و به دور از اخلاق و منش ژورنالیستی بود، آن رخدادی که شما مصاحبه چالشی! می خواندیش، بیشتر چون بازجویی از شخصی بود که باید به گناه های ناکرده اش اعتراف کند. هر چند حکومت گذشته یک حکومت استبدادی بود و با برخوردها و قوانینی که وجود داشت، فضای کشور از وجود روشنفکران و سیاسیون با سواد خالی گشت و میدان را برای جولان دادن آخوندی جنایتکار چون خمینی باز کرد که بیاید و بُکُشد و ببرد و نابود کند، اما کیست که بتواند خدمات ارزنده خاندان پهلوی به ایران زمین را نادیده بگیرد و یا آن ها را نفی کند؟. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها