۹

معرفی کشور پادشاهی پارلمانی : پادشاهی آسیایی ژاپن

andarbab.blogspot.com – پادشاهی های آسیایی / ژاپن اصل 1 امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است. مقام وي از اراده مردم ناشي ميگردد كه قدرت حاكم را در دست دارند. اصل 2 تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد. اصل 3 كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد. بدين ترتيب مسئولت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود. اصل 4 امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي ميتواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد. امپراتور ميتواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد. ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها