۴

راهنمای راست و پیچیدن به چپ؛ نقدی برمقاله‌ی« بخت بازگشت نظام پادشاهی در ايران، علی کشتگر»

neoeblis.blogspot.com – جناب کشتگر نوشته‌ی خود را با پرسش‌هایی آغاز کرده‌اند که با طرح آنها سعی شده سرنوشت محمد رضا پهلوی و تاریخ پس از سال 57 را به «اگر» و «آیا» هایی پیوند زده شود. نیازی به ورود و پاسخگویی به این پرسش ها نیست، چرا که اصولاً مطرح نمودن این‌گونه پیش شرط‌ها برای ارزیابی سیروقایع تاریخی کاری بیهوده و غیر علمی ست. اگر قرار بر یافتن و جستجوی روند یک واقعه تاریخی با این روش ناکارآمد باشد، آنگاه می‌توان «اگر» و «آیا» های زیاد دیگری نیز به فهرست آقای کشتگر افزود. پرسش‌هایی مانند: - اگر احزاب کمونیست، جهان را به دو کمپ سرمایه داری و کمپ سوسیالیسم تقسیم نکرده بودند و احزاب چپِ ایران به دلگرمی شوروی، سعی در کشاندن ایران به سوی اردوگاه سوسیایسم و به زعم خود رهایی ایران از چنگال سرمایه داری نداشتند، شایدهرگز هراس و ترسی در دل حکومت بوجود نمی‌آمد که به ایجاد جوِ پلیسی و اختناق بیانجامد. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : taran iranmelli sunrise Pesar_Iruni

دیدگاه ها