۸

کتیبه های داریوش بزرگ در تخت جمشید

javidiran.wordpress.com – DPa کتیبه سه زبانه در کاخ تچر: داریوش شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی، که این تچر را ساخت. DPb کتیبه کوتاه سه زبانه در دو نسخه،یکی روی لباس داریوش و دیگری بالای سر خشایار شا: داریوش شاه بزرگ است، پسر ویشتاسپه، هخامنشی. DPc کتیبه کوتاه سه زبانه درباره ساختمان،هجده بار بر روی پنجره ها و درهای کاخ داریوش تکرار شده است: پنجره سنگی ساخته شده در خانه داریوش. DPd کتیبه ای به زبان پارسی باستان روی دیوار جنوبی صفه.مضمون اصلی آن مردم پارس است: 1. اهوره مزدا بزرگ است، بزرگترین خدایان؛او که داریوش را شاه کرد؛شهریاری را به او داد؛ به خواست اهوره مزدا،داریوش شاه است. 2. داریوش شاه می گوید: این مردم پارس، که اهوره مزدا به من داد،بسیار خوب،با اسبان خوب،با مردمان خوب،به خواست اهوره مزدا و به خواست من،داریوش شاه،از هیچ چیز دیگری نمی ترسد. 3. داریوش شاه می گوید: اهوره مزدا،با تمام خدایان،مرا پیاید،و اهوره مزدا این مردم را بپاید از سپاه دشمن،از گرسنگی و از دروغ؛بر این مردم سپاه دشمن،قحطی،و دروغ چیره نشود؛این همان چیزی است که همچون موهبتی از اهوره مزدا،با تمام خدایان،می خواهم؛اهوره مزدا،با تمام خدایان،این را همچون موهبتی به من دهد. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : Dahri Ataa ستاره ariya7 iranmelli iran00 sunrise porandokht

دیدگاه ها